Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou REMAY, s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 51662523, DIČ: 2120760301, Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 128052/B a Objednávateľom inzercie, ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie na portáli www.erotickeinzeraty.sk („ďalej len „Portál“).

Prevádzkovateľom je spoločnosť  REMAY, s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 51662523, DIČ: 2120760301, Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 128052/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je oprávnená vykonávať inzertnú činnosť.

Prevádzkovateľ nie je eskortná agentúra a neposkytuje žiadne služby ponúkané na Portáli. Služby ponúkané na Portáli sú službami Objednávateľa, ktorý nesie plnú zodpovednosť za kvalitu, cenu, dostupnosť služieb a zodpovedá za pravdivosť informácií, ktoré sú obsahom inzerátu Objednávateľa.

Objednávateľom inzercie je fyzická alebo právnická osoba objednávajúca inzerciu vo vlastnom mene a na vlastný účet na Portáli Prevádzkovateľa.

Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli spočívajú v službe uverejnenia inzerátu za odplatu na Portáli Prevádzkovateľa.

Inzercia je akákoľvek informácia (textová, obrazová), ktorá spĺňa náležitosti inzercie podľa VOP a je uverejnená za odplatu na Portáli Prevádzkovateľa.

Článok II.
Objednávanie inzercie

Objednávateľ inzercie môže vytvoriť inzerát po kliknutí na tlačidlo „Pridať inzerát“ bez ohľadu na to, či je Objednávateľ prihlásený prostredníctvom svojho užívateľského účtu alebo nie. V prípade neprihláseného užívateľa sa proces jeho registrácie vykoná v procese pridania inzerátu a po jeho uložení sa neprihlásenému užívateľovi automatický vytvorí užívateľský účet.

Objednávateľ inzercie pridanie inzerátu realizuje tak, že klikne na ikonu „Pridať  inzerát“. Po kliknutí na tlačidlo „Pridať inzerát“ bude Objednávateľ inzercie vyzvaný na vyplnenie formuláru, v ktorom je potrebné vyplniť všetky povinné údaje na to, aby inzerát bol spôsobilý na uverejnenie na Portáli Prevádzkovateľa.

Spôsobilosť inzerátu na uverejnenie na Portáli Prevádzkovateľa je daná obligatórnymi náležitosťami inzerátu, ktoré je potrebné vyplniť vo formulári, v opačnom prípade nebude možné dokončiť proces pridania a uverejnenia inzerátu na Portáli Prevádzkovateľa.

Povinnými náležitosťami inzerátu sú: meno/názov inzerátu, typ inzerátu, sexuálna orientácia, výber dievčat (sama alebo viacero), vek, výška, hmotnosť, lokalita, typ služby, pre koho sú určené služby, týždenná dostupnosť, erotické praktiky, veľkosť a typ pŕs, text inzerátu, fotografie, emailová adresa, telefónne číslo uverejnené v inzeráte a súkromné telefónne číslo ktoré sa nikde nezobrazuje ale slúži výhradne iba na komunikáciu s administrátorom stránky v prípade potreby.

Objednávateľ uverejnenia inzerátu môže okrem povinných údajov uviesť vo formulári ďalšie nepovinné doplňujúce údaje, avšak na vlastnú zodpovednosť, a to nasledovne: konkrétna adresa/poloha, úprava prirodzenia, tetovanie, piercing, farba oči, farba vlasov, špeciálne detaily, jazykové znalosti, vzťah k fajčeniu.

Po vyplnení aspoň povinných údajov inzerátu Objednávateľom proces vytvorenia inzerátu pokračuje kliknutím na tlačidlo „Pokračovať do ďalšieho kroku“ , v ktorom si vyberie  následne službu, ktorú si chce predplatiť, a to:

ŠTANDARD -  predplatné základného zobrazenia inzerátu v katalógu;

PREMIUM - predplatné základného zobrazenia inzerátu v katalógu s označením inzerátu značkou „TOP“;

EXCLUSIVE - predplatné základného zobrazenia inzerátu v katalógu s označením inzerátu značkou „TOP“ a  zobrazením inzerátu v hornej časti Portálu „TOP 10“

Po výbere typu predplatného ukončí Objednávateľ objednanie Služby u Prevádzkovateľa tak, že klikne na tlačidlo „Nahrať inzerát“ a týmto momentom sa stáva objednávka právne záväzná.

Uverejnenie inzerátu Objednávateľa a jeho aktivácia je podmienená zaplatením ceny Služby.

Článok III.
Odplata, platobné podmienky a fakturačné podmienky

Cena je fakturovaná na základe platného cenníka zverejneného na Portáli Prevádzkovateľa, s ktorou sa Objednávateľ inzercie má možnosť oboznámiť v 3. kroku s názvom „Výber plánu“.

Na základe objednávky bude Objednávateľovi služby Prevádzkovateľa vystavená a elektronicky odoslaná faktúra, pričom odoslanie faktúry prostredníctvom pošty je možné len na výslovné vyžiadanie Objednávateľa. Fakturačné údaje sú povinnou náležitosťou objednávky, ktoré je Objednávateľ povinný vyplniť priamo v objednávkovom formulári a ktoré nebudú obsahom inzerátu Objednávateľa, ani nebudú uverejnené na Portáli Prevádzkovateľa, ale slúžia výlučne len na úkon fakturácie objednanej Služby, pričom na ich spracúvanie sa vzťahuje článok IX bod 6 VOP.

V prípade, ak je Objednávateľom agentúra, platia podmienky čl.III bodu 1.,2., avšak Objednávateľ, ktorým je agentúra sa môže s Prevádzkovateľom dohodnúť na individuálnej zmluve, ktorá vymedzí fakturačné podmienky osobitne od podmienok stanovených VOP.

V prípade, ak je Objednávateľom zahraničný klient bude z dôvodu optimalizácie zahraničného prevodu stanovený spôsob fakturácie a úhrady ceny Služby dohodou s obchodným oddelením Prevádzkovateľa.

Úhradu vyfakturovanej sumy za Službu Prevádzkovateľa objednanú Objednávateľom je možné uhradiť výlučne Bankovým prevodom na účet vedený vo VÚB, a.s. na číslo účtu ktoré je uvedené v administrácii každého predplateného inzerátu.

Za Okamih úhrady objednanej Služby Objednávateľom sa považuje okamih pripísania vyfakturovanej sumy na bankový účet Prevádzkovateľa.

Aktivácia inzerátu je viazaná na úhradu sumy predplatenej Služby, pričom v prípade neuhradenia, inzerát nebude aktivovaný. Aktivácia inzerátu v prípade úhrady prebehne najmenej do 24 hodín od pripísania sumy na účet.

Ak prevádzkovateľ vykoná zmenu cien predplatených Služieb, tieto nebudú mať vplyv na už objednané a zaplatené predplatené Služby počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa cenníka platného a účinného v čase objednania predplatenej Služby Objednávateľom, pričom za okamih objednania Služby sa považuje okamih odoslania Objednávkového formulára.  

Článok IV.
Odmietnutie uverejnenia inzerátu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie inzerátu, ak:

obsah inzerátu je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, odporuje dobrým mravom, alebo ohrozuje verejný poriadok,

inzerát alebo jeho obsah nie je v súlade s technickými požiadavkami Portálu,

inzercia alebo jej obsah propaguje iných konkurenčných poskytovateľov rovnakých či podobných služieb,

obsah inzercie by mohol zasahovať do práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a tretích osôb,

obsah inzercie obsahuje prvky rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti alebo prejavy akejkoľvek diskriminácie a extrémizmu,

ide o duplicitné uverejnenie inzerátu, pričom v týchto prípadoch nie je Prevádzkovateľ povinný Objednávateľovi oznámiť dôvod odmietnutia inzercie,

ide o fiktívny, nereálny, vymyslený inzerát,

ide o inzerciu sexuálnej bábiky, nafukovacej panny, erotických hračiek, erotických pomôcok, erotického príslušenstva všeobecne,

ide o inzerciu predaja erotických videí, live webcam, erotických fotografií, erotického chatu, audiotextových služieb a iných podobných spoplatnených služieb na diaľku,

ide o inzerát obsahujúci fotografie, ktoré porušujú právne predpisy o práve duševného vlastníctva, autorského práva, sú neoprávnene stiahnuté a použité,

ide o inzerát obsahujúci oplzlé, vulgárne fotografie, pričom za takéto fotografie sa považujú fotografie obsahujúce zábery odhalených intímnych miest, pohlavných orgánov, iných častí tela alebo akékoľvek fotografie bez dolnej časti spodného prádla

ide o inzerciu pracovnej ponuky,

ide o inzerciu ponuky muža,

ide o inzerciu obsahujúcu ponuku viacerých osôb

ide o inzerciu za účelom propagácie OnlyFans profilov alebo iných podobných služieb

V prípade, ak je Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom uzavretá, má Prevádzkovateľ právo od Zmluvy odstúpiť, pričom ak už došlo k úhrade ceny Služby Objednávateľom a inzerát Objednávateľ sa nestal aktívnym, má Objednávateľ právo na vrátenie celej výšky sumy zaplatenej Prevádzkovateľovi.

Článok V.
Zmena obsahu inzercie

Objednávateľ je oprávnený počas predplateného obdobia Služby meniť obsah svojho inzerátu, takto zmenený obsah inzerátu musí byť v súlade s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zmenu obsahu inzerátu je Objednávateľ oprávnený vykonať na základe svojich prihlasovacích údajov (email a heslo), pričom zodpovedá za ich uchovávanie a nakladanie s nimi.

V prípade, ak Objednávateľ zmení počas predplateného obdobia obsah inzerátu v rozpore s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi, je Prevádzkovateľ oprávnený vypnúť zobrazenie inzerátu na Portáli, Objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy predplatenej služby.

V prípade, ak Objednávateľ počas predplateného obdobia zmení obsah inzerátu v súlade s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi, nepovažuje sa takto zmenený obsah inzerátu za nový inzerát a táto zmena obsahu inzerátu nemá vplyv na dĺžku predplatenej služby, Objednávateľ pokračuje vo využívaní už objednanej služby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny obsahu inzerátu Objednávateľa, najmä formálne, pravopisné zmeny, zmeniť hlavnú fotografiu a odstrániť nevhodné fotografie v inzeráte, pričom nevhodnými fotografiami sú vulgárne fotografie vymedzené v čl. IV. bod 1, neostré, rozmazané, nekvalitné fotografie, fotografie nesúvisiace s inzerátom, nereálne fotografie a fotografie vymedzené v čl. IV bod 1.

Článok VI.
Deaktivácia zobrazenia inzerátu a Odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ je oprávnený počas predplateného obdobia odstúpiť od zmluvy a deaktivovať zobrazenie inzerátu Objednávateľa, a to v prípade, ak

ide o inzerát vytvorený na účel podvodu tretej strany,

ide o inzerát Objednávateľa, ktorého konanie a správanie spôsobuje Prevádzkovateľovi škodu,

ide o inzerát Objednávateľa, ktorý svojím správaním obťažuje iných Objednávateľov alebo im svojím správaním spôsobuje priame alebo nepriame škody,

Objednávateľ zrušil svoj užívateľský účet,

v prípadoch uvedených v čl. IV., čl. V. bod 3., pričom v týchto prípadoch nemá Objednávateľ právo na vrátenie ani pomernej časti sumy predplatenej Služby.

Objednávateľ je oprávnený počas predplateného obdobia deaktivovať zobrazenie inzerátu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, pričom nemá právo na vrátenie ani pomernej časti sumy predplatenej Služby.

Objednávateľ, ktorý zruší svoj užívateľský účet počas predplateného obdobia Služby, jeho inzerát bude automaticky deaktivovaný, a Objednávateľ nemá právo na vrátenie ani pomernej časti sumy predplatenej Služby.

V prípade, ak medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí Služby, je Objednávateľ oprávnený pred úhradou za Služby, tieto stornovať.

Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Prevádzkovateľ neposkytuje Službu dlhšie ako 7 dní, pričom má nárok na vrátenie pomernej časti predplatenej Služby.

Článok VII.
Zodpovednosť za obsah inzercie a zodpovednosť za škodu

Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za obsah uverejneného inzerátu, vrátane textu a fotografií.

Objednávateľ sa zaväzuje, že obsah objednaného inzerátu zodpovedá ustanoveniam čl.IV bod 1. a zásadám poctivého obchodného styku a že šírením inzercie na Portáli nebudú ohrozené páva a oprávnené záujmy tretích osôb.

Objednávateľ vyhlasuje, že nevykonáva neoprávnené podnikanie v zmysle §64 Živnostenského zákona a §251 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona, ďalej vyhlasuje, že nenapĺňa skutky uvedené v §132, §179, §367 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona

Objednávateľ vyhlasuje, že všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia autorských diel, podobizeň fyzickej osoby a práva súvisiace a príbuzné autorskému právu sú v plnom rozsahu uspokojené.

Objednávateľ sa zaväzuje, že ak Prevádzkovateľovi vznikne škoda z dôvodu šírenia inzercie, obsah ktorej je v rozpore s VOP, právnym poriadkom Slovenskej republiky, nahradí Prevádzkovateľovi škodu tým vzniknutú, vrátané všetkých nákladov súvisiacich s konaním pred súdmi alebo inými orgánmi oprávnenými vo veci konať a nákladov právneho zastúpenia nahradí.

Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak Prevádzkovateľovi bude uložená akákoľvek peňažná alebo nepeňažná sankcia v dôsledku uverejnenia inzerátu Objednávateľa, uhradí túto Prevádzkovateľovi do 30 dní po výzve odoslanej Objednávateľovi Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Objednávateľov Služieb Portálu, a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Portálu Objednávateľom, či tretími osobami.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Objednávateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu a nepretržitú bezchybnú činnosť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by mohla byť Objednávateľovi spôsobená nefunkčnosťou Služby, a to z akéhokoľvek dôvodu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na technickú odstávku systému, ktorá môže spôsobiť dočasný výpadok dostupnosti spoplatnených Služieb.

Prevádzkovateľ nie je povinný skúmať, či obsahom inzerátov nie sú porušované práva tretích osôb. V prípade uplatnenia nároku tretej strany v súvislosti s uverejnením preukázateľne nepravdivého či právne neprípustného inzerátu, objednávateľ preberá všetky záväzky vyplývajúce z takýchto oprávnených nárokov a je povinný nahradiť Prevádzkovateľovi škody, ktoré mu vyššie uvedeným konaním Objednávateľa vzniknú.

Článok VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upozorniť a žiadať nápravu od Objednávateľa, ktorý porušuje ustanovenie VOP a všeobecne záväzných právnych predpisov a v prípade nerešpektovania upozornenia

ukončiť poskytovanie služieb Objednávateľovi,

vyradiť ho zo systému bez akéhokoľvek upozornenia o vyradení, pričom v týchto prípadoch nemá Objednávateľ nárok na vrátenie ani pomernej časti predplatenej Služby.

Prevádzkovateľ má právo komukoľvek bez udania dôvodu odmietnuť poskytnutie Služby.

Prevádzkovateľ má právo ukončiť poskytovanie Služby, pričom v takom prípade je povinný vopred na to Objednávateľov upozorniť, a to najmenej 30 dní pred dňom ukončenia prevádzkovania Služby. Objednávateľ má v tomto prípade nárok na vrátenie pomernej časti sumy za nevyčerpané obdobie predplatenej Služby.

Prevádzkovateľ má právo meniť VOP, avšak zmena VOP sa netýka už uzavretých zmluvných vzťahov, pričom o takto zmenených VOP, ich platnosti a účinnosti informuje prostredníctvom Portálu v časti VOP, a to spôsobom uvedenia dátumu účinnosti.

Objednávateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah Portálu, najmä nie je oprávnený obsah stránky kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom Objednávateľa, pokiaľ medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom neexistuje iná dohoda.

Objednávateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách a aktualitách Portálu a iné systémové informácie súvisiace s prevádzkou Služby.

Článok IX.
Reklamačné podmienky

Objednávateľ má právo reklamovať chybu alebo iné vady predplatenej Služby, ktorá sa vyskytla na Portáli Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke a reklamácie v súvislosti s úhradou za spoplatnené Služby.

Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Objednávateľa dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Objednávateľa na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Objednávateľ chybu zistil alebo mohol zistiť.

Reklamáciu je Objednávateľ oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: admin@erotickeinzeraty.sk), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

V prípade chyby výlučne na strane prevádzkovateľa podľa bodu 1., je Objednávateľ v rámci reklamačného postupu oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.

Článok X.
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ Portálu sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len spôsobom ustanoveným zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnost alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Rozsah spracúvania osobných údajov a účel ich spracúvania je vymedzený v závislosti od toho, či Portál dotknutá osoba:

navštívi

vytvorí si užívateľský účet

pridá inzerát

objedná spoplatnenú Službu

zaregistruje sa do odberu noviniek

  • Rozsah spracúvania osobných údajov v prípade, že dotknutá osoba Portál navštívi je vymedzený rozsahom spracovania osobných údajov, a to IP adresa, dátum a doba trvania návštevy, typ prehliadača a jeho nastavenia, operačný systém. Tieto údaje sú využívané výlučne na štatistické účely.
  • Rozsah spracúvania osobných údajov v prípade bodu, že si dotknutá osoba na Portáli vytvorí užívateľský účet je vymedzený rozsahom spracovania osobných údajov, a to emailová adresa, telefónne číslo, heslo. Tieto osobné údaje budú spracúvané výlučne na účel evidencie osôb registrovaných prostredníctvom Portálu, evidencie inzerátov pre vybavovanie prípadných reklamácií, zasielanie emailových správ obsahujúcich informácie o novinkách a aktualitách Portálu a iné systémové informácie súvisiace s prevádzkou Služby.
  • Rozsah spracúvania osobných údajov v prípade bodu, že dotknutá osoba na Portáli pridá inzerát je vymedzený rozsahom spracovania osobných údajov, a to osobných údajov, ktoré sú obligatórnymi a fakultatívnymi náležitosťami inzerátu, v rozsahu vymedzenom v čl. II bod.4, 5. Tieto údaje budú spracúvané výlučne na účel pridania a uverejnenia inzerátu.
  • Rozsah spracúvania osobných údajov v prípade, že sa dotknutá osoba prihlási do odberu noviniek (inzeráty/články) je vymedzený rozsahom spracovania osobných údajov, a to emailová adresa.
  • Rozsah spracúvania osobných údajov v prípade bodu, že si dotknutá osoba na Portáli objedná spoplatnenú Službu je vymedzený rozsahom spracovania osobných údajov, a to meno, priezvisko, adresa. Tieto osobné údaje budú spracúvané výlučne na účel vystavenia daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, §71 ods.2 písm.b).

Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé a presné. V prípade, že Objednávateľ za účelom pridania inzerátu a využitia spoplatnenej Služby Prevádzkovateľa Portálu poskytne pri vytvorení inzerátu ďalšie údaje, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné údaje v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a na ich základe bude možné Objednávateľa priamo alebo nepriamo určiť, svojou registráciou, pridaním inzerátu a následne vyplnením formulára za účelom pridania inzerátu, objednania Služby a úhrady ceny za objednanú Službu, dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Prevádzkovateľom: REMAY, s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51662523, DIČ: 2120760301, Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 128052/B

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek súhlas so spracovaním svojich údajov odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu na adresu: admin@erotickeinzeraty.sk

Objednávateľ má právo kedykoľvek požadovať od Prevádzkovateľa Portálu informácie o tom, ktoré osobné údaje spracováva a ukladá.

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať opravu alebo zmenu údajov jeho užívateľského účtu alebo ďalších údajov, ktoré uviedol pri pridaní inzerátu, objednaní Služby prevádzkovateľa. Taktiež má právo požadovať kedykoľvek výmaz týchto údajov, avšak pri vymazaní niektorých údajov nebude možné poskytnúť Služby Prevádzkovateľa.

Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu na adresu: admin@erotickeinzeraty.sk od Prevádzkovateľa požadovať:

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,

informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať prostredníctvom emailu na adresu: admin@erotickeinzeraty.sk alebo priamo na adresu Prevádzkovateľa.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

Úprava právnych vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom je obsiahnutá vo VOP, ktoré sú súčasťou objednávky, s ktorými sa Objednávateľ oboznámi pred potvrdením predplatenia spoplatnenej Služby.

Právne vzťahy neupravené vo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Osobitne odchylne zmluvne upravené právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom majú prednosť pred VOP, pôsobnosť VOP možno vylúčiť len Zmluvou medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14.8.2023